euTravian

Pravidla hry

Tento soubor pravidel je dodatkem k obecným podmínkám které by také měly být konzultovány v případě, že byl nějaký účet zablokován pro porušování pravidel, nebo pokud si někdo chce ověřit co je dovoleno. Obzvláště §7 obecných podmínek je důležitý !

 • §1 heslo, registrace a vlastnictví

  • §1.1 registrace

   E-mailová adresa použitá při registraci musí být ve vlastnictví jedné osoby. Osoba vlastnící e-mailovou adresu účtu je považována za majitele účtu nehledě na ostatní (osobní) domluvy.

  • §1.2 heslo

   Heslo k účtu nesmí být předáno osobám hrajícím na stejném herním světě. Navíc, úmyslné zvolení stejného hesla jako jiný hráč na stejném herním světě je trestné a může být považováno za multiúčtování.


   Nicméně je tolerováno předat heslo hráči z jiného serveru nebo hráči nehrajícímu, za účelem společného hraní jednoho účtu.


   Není možné vymáhat jakékoliv náhrady za škody způsobené osobou, která zná heslo a v takovém případě si Travian Team vyhrazuje právo odmítnout řešit tento problém a/nebo postihnout účet za nelegální sdílení hesla. Dále také na použití nezabezpečeného hesla, které může být snadno získáno nebo uhodnuto se nevztahuje možnost kompenzace v případě škody způsobené na účtu.


   Na člověka který vlastní heslo se váží pravidla Travianu i všeobecné obchodní podmínky.

  • §1.3 předávání účtu

   Pro předání účtu novému hráči musí původní majitel poslat e-mail na admin@travian.cz z e-mailu, který je momentálně uveden jako e-mail pro daný účet, který bude předán. E-mail musí obsahovat:

   • svět, na kterém je účet založen

   • název účtu (přezdívku)

   • e-mail nového majitele

   Pro výměnu účtu s hráčem na stejném serveru musí oba hráči požádat o změnu e-mailové adresy jak je popsáno výše a vyžádat si nové heslo pro jejich nový účet skrz funkci vygenerování nového hesla přes e-mail.

 • §2 zastupování & sdílení PC s jiným uživatelem

  • §2.1 zastupování

   Každý hráč má právo určit 2 zástupce, kteří mohou spravovat hráčův účet v době jeho nepřítomnosti a hrát ho ve prospěch majitele účtu. Tato funkce nesmí být použita (ani zkoušena) na dosažení stavu online 24 denně, 7 dní v týdnu.


   Permanentní zastupování účtu na déle než 2 týdny nepřítomnosti majitele není povolené. Jakákoliv předvídaná absence delší než 2 týdny musí být nahlášena multihunterovi před odjezdem majitelem účtu.


   Neexistuje možnost vymáhaní úhrad za škody způsobené zástupcem. Každý hráč je odpovědný za své zástupce a v případě, že ostatní hráči byli např. uraženi, majitel účtu, jeho zástupce nebo oba mohou být potrestáni.


   Předání hesla účtu, který má být zastupován je nepřípustné (VOP §7 II.)

  • §2.2 sdílení PC s jiným uživatelem

   Pokud jsou 2 a více hráčů užívajících stejný počítač, všechny tyto účty musí být vyjmenovány v profilu v kolonce "společné používání PC". Porušení tohoto pravidla je trestné.


   Použití stejné sítě není kvalifikováno jako "sdílené užívání PC".


   Hráči používající stejný počítač, kteří chtějí používat účet toho druhého musí použít funkci zástupce (čtěte §3.2 pro detaily o povoleném posílaní surovin).

 • §3 posílání surovin

  Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Být vydírán k posílání surovin přesahujících hodinovou produkci popsanou níže, není kvalifikováno jako účtu prospěšné.

  • §3.1 obecně

   Během 24 hodin nesmí počet prodělaných surovin při obchodování na tržišti (nebo jednostranný přesun) přesáhnout jednohodinovou produkci (jednohodinovou produkcí se myslí součet všech produkcí všech vesnic bez odečtení nákladů na vojáky). Prodělané suroviny znamenají rozdíl mezi příchozími a odchozími surovinami.


   V případě obchodu s více hráči musí být výše zmiňované množství surovin rozděleno mezi tyto hráče. Velikost postižených účtů nehraje roli.


   V případě, že obránce potřebuje dodatečné obilí na uživení cizích vojáků, může hráč zásobit svoje vlastní vojáky rozumným množstvím obilí. Obilí na uživení vojáků na dalších 24 hodin je maximální dovolené množství.

  • §3.2 zastupování & sdílené užívání PC

   Jednostranný přesun surovin hráčům uvedeným jako společní uživatelé PC je nepřípustné.

   To samé platí pro zástupce, nehledě na směru posílání surovin.


   Suroviny mohou být pouze vyměněny v poměru 1:1 (výměna surovin musí být uskutečněna do 48 hodin). Obilí je výjimka v případě obranných situací. Může být zasláno na živení vlastních vojáků, pokud je potřeba zaslat dodatečné množství na jejich výživu. Tyto přesuny mohou být pouze vzácné výjimky a musí přestat po 3 dnech (počínaje první dodávkou jako dnem 1).


   Hráč musí počkat 48 hodin po posledním přijatém / odeslaném jednostranném přesunu surovin při spojení jeden druhého pomocí sdílení PC / zastupování.

   Navíc pak musí hráč počkat 48 hodin na obnovení jednostranného přesunu po zrušení výše jmenovaných spojení.

  • §3.3 Divy Světa

   Výjimka ve výše zmiňovaných pravidlech je pro stavitele Divu Světa, kdo se účastní "závodu na dosažení 100. úrovně Divu Světa". Stavitelé ani účty, které přímo zásobují stavitele, nejsou omezeni limitem na posílání surovin.

 • §4 přátelské útoky

  Je trestné vědomě nechat ostatní hráče krást suroviny nebo přebírat vesnice, pokud z toho vlastní účet nemá prospěch. Toto platí pro vaše vesnice i vesnice hráčů, které zastupujete. Být vydírán k přátelskému útoku při přebírání vesnice není považováno za účtu prospěšné. Všichni účastníci útoku(ů) mohou být potrestáni.


  Suroviny, které byly poslány do vesnice pouze za účelem jejich ukradení jiným hráčem jsou považovány za suroviny poslané přes tržiště (§2.1, §3). toto pravidlo neplatí pro útoky v rámci vlastních vesnic.


  Útoky účtů, které jsou spojeny zastupováním nebo sdílením PC nejsou tolerovány v případě, že u nich není očividný prospěch pro obránce. Toto pravidlo také platí pro účty ve stejné alianci.

  • §4.1 přebírání vesnic

   Je nepřípustné:

   • dobýt vesnici hráči, kterému jste dělal zástupce dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení zastupování.

   • dobýt vesnici hráči, který vám dělal zástupce dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení zastupování.

   • dobýt vesnici hráčům, kteří byli zapsáni jako uživatelé stejného PC, dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení užívání stejného PC.

   • dobýt vesnici bývalému aliančníkovi, dokud neuplynou alespoň 2 dny od jeho/její opuštění aliance.

   • dobýt vesnici svému spoluhráči, popř. hráči ze spojenecké aliance.

   Toto pravidlo se nevztahuje na oázy.

 • §5 programové chyby ve hře

  Programové chyby (také nazývány bugy) musí být okamžitě nahlášeny administrátorovi a nesmí se používat ke zvýhodňování účtu. Porušení může vést k potrestání hráče.

 • §6 peněžní převody

  Jakékoliv prodeje nebo nákupy týkající se skutečných peněz ohledně nákupu účtů, jednotek, vesnic nebo surovin je trestné. Navíc hráč nesmí provést žádnou činnost ve hře, za kterou dostane nebo nabídne peníze. Prodej účtu je ilegální.

 • §7 etika

  Každý člověk musí dbát na slušné chování. Multihunteři mohou změnit nevhodné názvy vesnic či účtů bez jakéhokoliv upozornění.

  1. Následující chování je trestné a platí pro všechny popisky, jména účtů, aliancí, vesnic nebo zpráv:

   Urážky, sexuální, rasistické nebo jiné nadávky; zneucťováni jakéhokoliv náboženství, rasy, národa, pohlaví, věkové skupiny nebo sexuální orientace.


   Posílání nebo propagování jakéhokoliv materiálu, který není vhodný pro nezletilé nebo porušování jakéhokoliv místního, oblastního, národního nebo mezinárodního zákona či nařízení, zahrnující sexuální, nelegální nebo obscénní fotky, materiály nebo odkazy.


   Vydírání hráčů způsobem, který porušuje jakékoliv pravidlo Travianu, resp. obecné podmínky.


   Veřejné zobrazování výpisů z boje bez souhlasu obou zúčastněných hráčů.

  2. Profily nesmí obsahovat jakékoliv materiály odporující původnímu směru Travianu.

  3. Vydávání se za oficiální pozice, zahrnující (ale neomezující se pouze na tyto funkce) administrátory, multihuntery nebo supportéry je ve všech směrech nelegální.

  4. Jakákoliv reklama, která nebyla dovolena Travian Teamem, je nepřípustná.

 • §8 tresty

  Pokud je porušeno jakékoliv herní pravidlo, Multihunteři (pokud je potřeba, tak administrátoři) rozhodnou o vhodném trestu.


  Možné tresty zahrnují (ale neomezují se na):

  • (částečné) snížení populace (snížením levelů budov a surovinových polí),

  • vymazání vesnic,

  • částečné nebo úplné vyprázdnění skladů/sýpek,

  • částečné nebo kompletní vymazání jednotek,

  • zrušení účasti v alianci nebo aliance samotné,

  • vymazání účtu nebo dočasné znemožnění přístupu do herního účtu.

  • §8.1 náhrady

   Suroviny, budovy, vesnice nebo jednotky zničené během doby zastavení účtu nebudou Travian Teamem nahrazeny

  • §8.2 Zlaté/Plus

   1. žádný hráč nemá nárok žádat náhradu pěnez nebo zlatých za plus účet v době pozastavení účtu.

   2. V případě porušení pravidel se bude s uživatelem plus účtu jednat stejně jako s jakýmkoliv jiným hráčem a to po dobu řešení přestupku i po dobu následného trestu

  • §8.3 obhajoba

   Hráči mohou mluvit s multihunterem nebo administrátorem, kteří mu zablokovali účet přes IGM (zpráva přes travian) nebo e-mailem. Blokace, tresty nebo výmazy nesmí být řešeny na veřejnosti (např. fórum, IRC apod.).


   Dále také Travian Team nepředá žádné informace jinému hráči, než majiteli účtu. Další obhajoby musí být psány v českém nebo slovenském jazyce, pokud si multihunter nebo administrator výslovně nepožádají o použití jiného jazyka

  • §8.4 speciální nařízení

   Na travian speed světech mohou být očividní hráči s více účty vymazáni okamžitě, bez jakékoliv diskuze nebo blokováni a nelegální posílání surovin (§3) může být okamžitě potrestáno bez blokování nebo diskuze.


   Dále toto pravidlo může být aplikováno na běžných světech do dvou týdnů od zahájení světa a na účty pod 100 obyvatel i po těchto 2 týdnech.

 • §9 nelegální přihlašování

  Není dovoleno získat přístup do cizího účtu nelegálním způsobem. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze hry. Travian Team se vás NIKDY nebude ptát na heslo !!

 • §10 podněcování a spolupráce

  Navádění, manipulování, povzbuzování, spolupracování nebo slučování s ostatními hráči k porušování pravidel Travianu je nepřípustné.

 • §11 mazání účtu

  Všechny tato pravidla platí pro hráče, kteří svůj účet hodlají smazat nebo už mažou, bez výjimky.

 • §12 změna pravidel

  Travian Team si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv to uzná za vhodné.

 • §13 dočasně platná položka

  Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a budou použita v aktuálních případech. Toto také platí pro případné nedostatky v pravidlech. V případě takového nedostatku se administrátoři zavazují k tomu, že ho odstraní stejným způsobem, jak by to konali při určení nového pravidla, a tak, aby byl zachován smysl a účel pravidel.